Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meerdere producten van Opdrachtnemer.

1.2. Opdrachtnemer: WIMM B.V., gevestigd te 7554 PA, Hengelo, aan de Haaksbergerstraat 67 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68976321.

1.3. Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan: de organisatie waarmee WIMM een overeenkomst sluit met als doel opdracht te geven voor het afnemen van diensten (product(en)) van WIMM (lid 1.4, 1.5, 1.6, 1.7)

1.4. Product(en): de opleiding, training, coaching of traject die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

1.5. In Company- en Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.

1.6. Individuele Begeleiding en Coaching: een (Opleidings)product van Opdrachtnemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.

1.7. Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een (Opleidings)product van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

1.8. Deelnemer(s): Natuurlijk persoon die (in het kader van de uitoefening van een beroep of in opdracht van een bedrijf) een product of dienst van WIMM afneemt (lid 1.4, 1.5, 1.6, 1.7)

1.9. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.wimm.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden 4 (vier) weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst voor afname van dienst en product van WIMM komt tot stand door middel van een schriftelijke aanmelding, waarna de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt toegestuurd. De bevestiging dient binnen veertien dagen ondertekend geretourneerd te worden.

3.2. Wijzigingen in het tot stand komen van de overeenkomst zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door WIMM.

 

4. Tarieven algemeen
4.1. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

4.2. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.

5. Tarieven In Company- en Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching
5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

5.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.3. Opdrachtnemer zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij, bij uitzondering, sprake is van een kleine opdracht in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.

5.4. Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

5.5. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

5.6. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

5.7. daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5.8. Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van de opdracht kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd. Bij aanvang van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden deze afspraken vastgelegd.

5.9. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Tarieven Open Inschrijvingen
6.1. Opdrachtnemer factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na bekendmaking van de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

6.2. De betaling moet in alle volledigheid te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

6.3. Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.

7. Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers
7.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.2. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

8. Non-concurrentie
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na het einde van de Overeenkomst een hulppersoon (bv. een freelancer) van de andere partij in dienst nemen of daarmee over indiensttreding onderhandelen.

9. Intellectueel eigendomsrecht
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Opdrachtnemer, de docent en/of derden.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

9.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

9.4. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

10. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie
10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2. Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

11. Persoonsgegevens
11.1. Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever om Opdrachtgever te informeren over Opleidingsproducten.

11.2. Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtgever.
12. Annulering
12.1. Bij annulering binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.2. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever tot vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 150,- administratiekosten aan Opdrachtgever gefactureerd en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever of Opdrachtgever binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.3. Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Opdrachtnemer wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training.

12.4. Het is zonder toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien Opdrachtgever toestemming van Opdrachtnemer krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever conform geldende dagdeeltarief van Opdrachtnemer.

12.5. Bij annulering of wijziging van In Company- Maatwerktrajecten binnen twee maanden voor de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door Opdrachtnemer gemaakte en door Opdrachtnemer te specificeren kosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.6. Indien voor deelname door Opdrachtnemer kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Opdrachtnemer worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtnemer zal dit te allen tijde kenbaar maken aan opdrachtgever.

12.7. Annulering per blok van aaneengesloten dagen is mogelijk, hierbij gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 11.4. Afhankelijk van het moment van annulering of wijziging zoals genoemd in artikel 11.4 worden de daadwerkelijk gemaakte kosten of 50% of 100% van het totaalbedrag van de voor dat blok overeengekomen betalingstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd.

12.8. Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot zeven werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen zeven werkdagen en twee werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan twee werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de aanwezigheid van fouten of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk. WIMM spant zich in om haar opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

13.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van deelname aan een Opleidingsproduct of traject.

13.3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

14. Overmacht
14.1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

14.2. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

15. Klachten
15.1. Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres opleidingen@wimm.nl.

15.2. Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen zeven dagen schriftelijk bevestigen aan klager.

16. Toepasselijk recht
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

16.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. Omgangsvormen en overige afspraken

17.1. Het gebruik van drugs, sterke drank of andere verdovende middelen, is niet toegestaan tijdens de opleiding / het traject
17.2. Lichamelijk of verbaal geweld is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere samenwerking
17.3. Opdrachtnemer is gemachtigd om een deelnemer die, om welke reden dan ook, de groepstrainingen belemmert, toegang tot de opleiding te ontzeggen. Dit na beraad en overleg met opdrachtgever. In een dergelijk geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van opleidingsgelden.
17.4. De afspraken die gemaakt zijn tijdens de samenwerking / opleiding, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.