Disclaimer/Privacy

De website Wimm.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen.

WIMM B.V. garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. WIMM B.V. aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overdracht van door haar ontvangen en verzonden elektronische berichten.

WIMM B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar in hyperlinks of anderszins wordt verwezen.

WIMM B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal). Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gebruikte logo’s behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIMM B.V. is het niet toegestaan hyperlinks naar wimm.nl of wadinkotraineeship.nl aan te bieden.

Indien u een fout heeft ontdekt op de website, laat dit ons dan weten via info@wimm.nl.

Privacy:

WIMM bv, gevestigd aan Brugstraat 9 7607 XJ Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://wimm.nl
Wimm B.V.
Brugstraat 9
7607 XJ Almelo
085 620 0485

Persoonsgegevens die wij verwerken:
WIMM bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wimm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WIMM bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omtrent dienstverlening van WIMM
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
WIMM bv neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WIMM bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
WIMM bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- wanneer we de gegevens niet meer nodig zijn voor dienstverlening
- toestemming voor het bewaren van de gegevens is ingetrokken
- Er wettelijke grondslag is voor het verwerken van de gegevens
- We verplicht zijn de gegevens na afgesproken tijd te vernietigen.

De volgende gegevens verwijderen wij naar 3 maanden na contact:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden:
WIMM bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WIMM bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
WIMM bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wimm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WIMM bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WIMM bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WIMM bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wimm.nl